Gözleg we gözleg topary

Döredileli bäri kompaniýamyz hemişe ösüşiň möhüm bölegi hökmünde tehnologiýa gözleglerini we ösüşini we işgärleri taýýarlamagy alyp, ylmy ösüş düşünjesine eýerdi. Indi bu kompaniýada 18 sany orta we uly inersener bar, şol sanda 8 sany uly inersener, 10 sany in engineener we kömekçi inersener. Jemi 24 adam, baý iş tejribesi we hünär sowadyjy tehnologiýasy bolan 6 adam bar we sowuk zynjyr pudagynda pudak ýolbaşçylarynyň arasynda.

Gözleg we gözleg toparymyzda 24 töweregi adam bar, 1 gözleg we barlag müdiri, sowadyjy pudagynda 30 ýyl tejribesi we uly inerener. Jemi 3 sany Ylmy-barlag menejeri, 14 gözleg-barlag hünärmeni we 6 sany gözleg-agtaryş kömekçisi bolan bir gözleg we gözleg topary, iki sany gözleg topary we üç sany gözleg topary bar. Gözleg we barlag topary bakalawr derejesini ýa-da ondan ýokary derejesini alýar, şol sanda 7 magistr we 3 lukman. Tejribeli we innowasion tehnologiýa gözleg we ösüş topary.

R & D team

Kompaniýamyz täze önümleri we täze prosesleri gözlemekde we ösdürmekde uly ähmiýete eýe bolup, her ýyl gözleg we ösüş üçin köp maýa goýup, ajaýyp netijeleri gazandy. Şolaryň arasynda Jinan City ýokary tehnologiýaly kärhana we Jinan şäher tehnologiýa merkeziniň hormatly atlaryny aldyk we köp patent almak üçin ýüz tutduk.

Runte ------ Sowuk zynjyrly işiňizi ugratmak üçin tehnologiýanyň we ylmy gözlegleriň güýjüni ulanyň.