Hyzmatlar

Tehniki goldaw

Enjamlaryň toplumyny saýlamak diňe bir bahasyna, daşky görnüşine däl-de, eýsem önümi saýlamakdan, söwda merkeziniň çyzgy dizaýnyndan, turba dizaýnyndan başlap, müşderilere doly hyzmatlary hödürläp biljekdigine ýa-da kompaniýanyň hemmetaraplaýyn güýjüne baglydyr. gurluşyk çyzgy dizaýny, gurnama hyzmaty we satuwdan soňky hyzmat Beýleki taraplary saýlamak üçin, gowy üpjün ediji enjamlaryň kadaly işlemegi üçin enjamlary ömürboýy ulanyp biler. Hyzmat möhleti uzyn we şowsuzlyk derejesi pes.

Biziň kompaniýamyz täjirçilik we supermarket üçin sowadyjy enjamlary professional üpjün ediji. 18 ýyllyk tejribesi bar we satuwdan gurluşykdan soňky satuw hyzmatyna çenli iň oňat çözgütleri berip biler we dürli meseleleri mümkin boldugyça çalt çözüp biler.

service

Müşderilere çyzgylaryna görä saýlamak üçin laýyk önümleri maslahat beriň.

Görkezmeli önümleriňize görä önümleri maslahat beriň.

Önümlere sebite we daş-töwerege görä maslahat beriň.

3D görkezişleri çykaryň we ýörite satuw effektlerini gözden geçiriň.

Gurmak çyzgylaryny beriň: turbalar çyzgylary we elektrik çyzgylary.

Gurnama materiallarynyň jikme-jikliklerini çyzgylara görä hasaplaň.

Müşderilere dürli doly materiallar we wideolar bilen üpjün ediň.

Professional enjamlary gurnamak topary gurmak üçin sahypa girer.

Harytlar ýerinde gelende onlaýn 24 sagat tehniki goldaw berilýär.

Hyzmatdan soň

Islendik enjamda kynçylyk ýüze çykar. Esasy meseleleri wagtynda çözmekdir. Kompaniýamyz, satuwdan soňky hyzmat meselelerine jogap bermek üçin hünärmen topary bar. Şol bir wagtyň özünde, müşderilere enjamlara hyzmat etmekde kömek etmek üçin enjamlary goldamak üçin hünär görkezmeleri we gollanmalar bar.

Professional tehniki gollanma, düşünmek aňsat.

Harytlar bilen bilelikde müşderilere iberiljek bölekleri geýmek üçin iň esasy ätiýaçlyk şaýlary bar.

24 sagat onlaýn soraga jogap berýär.

Enjamlara yzygiderli tehniki hyzmat etmek müşderilere yzygiderli tehniki işleri ýatlatmak üçin yzarlanýar.

Müşderileri we enjamlaryň ulanylyşyny yzygiderli yzarlaň.

Logistika

Logistika we transport nukdaýnazaryndan, kompaniýamyz önümleriň müşderiniň portuna howpsuz baryp ýetmegini üpjün etmek üçin önümler üçin örän ygtybarly goragy üpjün etdi.

1. Logistik transport usullary: deňiz, gury ýer we howa.

2. Spaceeri has gowy ulanmak we iberiş çykdajylaryny tygşytlamak üçin önümi ýüklemegiň 3D meýilnamasyny hödürläň.

3. Gaplamak usuly: Harytlaryň aýratynlyklaryna ýa-da transport usulyna görä, önümi çaknyşmakdan goramak üçin agaç çarçuwa, kontrplak, plastmassa plýonka, örtük burçy we ş.m. ýaly gaplama usullary bilen dürli gaplamalar özleşdirilýär. basyş.

4. Bellik: Müşderilere çalt gurmak üçin önümi we mukdaryny barlamak amatly.