Habarlar

 • Display refrigerator and freezers

  Sowadyjy we doňduryjylary görkeziň

  Supermarketlerde ulanylýan sowadyjy we doňduryjy goşmak bilen sowadyjy enjamlaryň hili, müşderiniň fiziki duýgusy bilen ýakyndan baglanyşyklydyr. Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilerimiz kompaniýamyz bilen halkara stansiýa platformasy, yzygiderli c ... arkaly habarlaşýarlar.
  Koprak oka
 • Shanghai Refrigeration Exhibition

  Şanhaý sowadyjy sergisi

  2021-nji ýylyň 7-nji aprelinden aprel aýyna çenli. 2021-nji ýylyň 09-njy ýanwary, kompaniýamyz Şanhaý sowadyjy sergisine gatnaşdy. Serginiň umumy meýdany takmynan 110,000 inedördül metr. Dünýäniň 10 ýurdundan we sebitlerinden jemi 1225 kompaniýa we edara gatnaşdy ...
  Koprak oka
 • Application filed of display refrigerator and freezer

  Ekranyň sowadyjysynyň arzasy ...

  Amatly dükanlar, kiçi supermarketler, orta supermarketler, uly supermarketler, gassap dükanlary, miwe we gök önüm dükanlary. 1. Amatly dükanyň aýratynlyklary: Meýdany takmynan 100 inedördül metr, esasan derrew sarp etmek, az kuwwat we adatdan daşary ýagdaýlar üçin. Sowadyjy iýmitler ...
  Koprak oka
 • New product development

  Täze önümiň ösüşi

  Recentlyaňy-ýakynda kompaniýamyzyň gözleg we barlag bölümi oba hojalygy we gapdal önümleriniň howa çeşmesi ýylylyk nasosyny guratmak tehnologiýasy üçin amatly bölümi täze döretdi. Bu önüm, mugallymlar bilen res birleşdirmegiň usulyny emele getirýän uniwersitet mugallymlary bilen bilelikde gözlenip, işlenip düzüldi ...
  Koprak oka