Sowadyjy we doňduryjylary görkeziň

Supermarketlerde ulanylýan sowadyjy we doňduryjy goşmak bilen sowadyjy enjamlaryň hili, müşderiniň fiziki duýgusy bilen ýakyndan baglanyşyklydyr. Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilerimiz, halkara stansiýa platformasy, söhbet gurallary bilen yzygiderli aragatnaşyk arkaly kompaniýamyz bilen habarlaşýarlar we müşderilere önümiň hilini we daşky görnüşini ýok etmek üçin, sowadyjylaryň we doňduryjylaryň görnüşini tassyklaýarlar. süzgüç, kompaniýamyz ýerinde gözleg we onlaýn gözleg hyzmatlaryny hödürleýär. Barlag wagty bu önüm öndürilmezden ozal ylalaşylýar we bagyşlanan adam beýleki tarapyň wagtyny ýitirmän gözegçilik komissaryny alyp, işden çykarar. Bu gözleg örän şowly boldy we müşderiler önümlerimiziň diňe bir önümiň hilini däl, eýsem önümçiligimizi, tehnologiýamyzy, hil gözegçiligimizi we beýleki baglanyşyklarymyzy müşderiniň ykrar etmegine-de ýokary baha berdiler. Müşderi önümi gurandan soň önümiň suratyny paýlaşdy we ony internetde paýlaşmaga razy boldy.

Biziň maksadymyz, müşderilerimize iň gowy hyzmaty we iň oňat önümleri hödürlemek, dünýäniň dürli künjeklerinden has köp adama hyzmat etmek, müşderimiz üstünlik gazansa, biz hem üstünlik gazanyp biljekdigimize hemişe ynanýarys.

Ynamyňyz üçin sag bolsun aýdýarys we müşderilerimize has gowy we has gowy önümler hödürlemegi dowam etdireris.

Biz bilen, işiňiz ygtybarly, puluňyz ygtybarly.

Hil kärhananyň kalbydyr, önümiň hili kärhananyň bazarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitleýär, kärhananyň ykdysady peýdalarynyň derejesini kesgitleýär we kärhananyň ýiti bazar bäsleşiginde ýaşap we ösüp biljekdigini kesgitleýär. “Hil boýunça diri galmak, netijelilik bilen ösüş” kärhanalaryň köpüsiniň ösüşiniň strategiki maksadyna öwrüldi; hil dolandyryşy kärhananyň kalbydyr, kärhana bar bolsa, kärhananyň yzarlaýan baky maksadydyr.


Iş wagty: Iýun-22-2021