Şanhaý sowadyjy sergisi

2021-nji ýylyň 7-nji aprelinden aprel aýyna çenli. 2021-nji ýylyň 09-njy ýanwary, kompaniýamyz Şanhaý sowadyjy sergisine gatnaşdy. Serginiň umumy meýdany takmynan 110,000 inedördül metr. Dünýädäki 10 ýurtdan we sebitlerden jemi 1225 kompaniýa we edara sergä gatnaşdy. Serginiň gerimi we sergä gatnaşanlaryň ikisi hem rekord derejä ýetdi.

Bu serginiň stend nomeri: E4F15, meýdany: 300 inedördül metr, esasy eksponatlar: Emerson inwertory aýlaw kondensasiýa bölümleri, Daşaýjy orta we pes temperatura integrirlenen kondensasiýa bölümleri, Bitzer ýarym möhürlenen kondensasiýa bölümi, nurbat kondensat birligi we beýleki önümler.

Sergi jemi on müňlerçe adamy kabul etdi we önümlerimiziň ussatlygy we takyklygy bilen gyzyklandy. Köp tehniki we konfigurasiýa meselelerini ýerinde düşünmek we aragatnaşyk. Mundan başga-da, saýtdaky müşderilere artykmaçlyklarymyzy düşündirip, müşderilerimizi sahypamyzda önümlerimizi görmäge alyp barýan köp sanly söwdagär we in engineeringenerçilik kompaniýasy bar. Saýtda sargytlara gol çeken müşderileriň umumy mukdary takmynan 3 million. Sergi wagtynda 6 sany täze şertnama hyzmatdaş we 2 daşary ýurtly hyzmatdaş bar. Bu serginiň üstünligi adaty tagallalarymyzdan gelýär. Kompaniýamyz ilki bilen hil alýar Ideologiki görkezme, her bir jikme-jiklikde durmuşa geçirilýär, ahyrsoňy müşderiler we bazar tarapyndan ykrar edilýär.

Hytaý sowadyjy we kondisioner senagaty birleşiginiň jogapkär adamy, ABŞ-dan, Germaniýadan we beýleki ýurtlardan belli kompaniýalaryň halkara sowadyjynyň ynamyny doly görkezýän sergä gatnaşmak üçin öz wekiliýetlerini täzeden gurandyklaryny aýtdy. Hytaý bazaryndaky ýyladyş, howa çalşygy we kondisioner senagaty. Sowadyjy we kondisioner pudagy uglerod zyňyndylaryny azaltmak we uglerodyň bitaraplygy maksatlaryna ýetmek üçin tehnologiki innowasiýa, az uglerodly daşky gurşawy goramak, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak we ş.m. tagallalaryny dowam etdirer.

Aşakda serginiň dowamynda önüm suratlary, suratlar we wideolar berilýär.

Shanghai Refrigeration Exhibition1
Shanghai Refrigeration Exhibition2
Shanghai Refrigeration Exhibition3
Shanghai Refrigeration Exhibition4

Iş wagty: Iýun-22-2021