-Arym beýik ark şekilli köp gatly displeý açyk çiller

Gysga düşündiriş:

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller short

Bu çiller, içgiler, Sandwiç iýmiti, Miwe, Ham kolbasa, peýnir, süýt, gök önümler we ş.m. ýaly önümleri görkezmek üçin amatlydyr. 

◾ Temperatura diapazony 2 ~ 8 ℃ Long Uzynlygyň tükeniksiz bölünişi
Half Ajaýyp ýarym ýaýyň soňy ◾ EBM markasynyň muşdaklary EBM
◾ Tekjeleri sazlap bolýar Ix Diksel gözegçisi
◾ Gijeki perde ◾ LED yşyk

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Çiller parametrini açyň

2 ýol bilen ýerleşdirip bilerler
1. Diwara ýa-da arka gapdal paneller bilen ýeke duruň.
2. Her ujuna bir ujy goşuň, ýarym beýik açyk çiller toplumyny emele getiriň.
Talabyňyza görä erkin saýlap bilersiňiz.

Görnüşi Model Daşarky ölçegleri (mm) Temperatura diapazony (℃) Netijeli göwrüm (L) Görkeziş meýdany (㎡)
GLKJ Açyk çiller GLKJ-1309FH 1250 * 905 * 1500 2 ~ 8 440 1.48
GLKJ-1909FH 1875 * 905 * 1500 2 ~ 8 660 2.21
GLKJ-2509FH 2500 * 905 * 1500 2 ~ 8 880 2.95
GLKJ-3809FH 3750 * 905 * 1500 2 ~ 8 1320 4.42
Baş kazyýet 975 * 1960 * 1500 2 ~ 8 330 1
semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller4
semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller6

Üstünliklerimiz

Ekranyň effektlerini optimizirlemek we görmegeýligi ýokarlandyrmak üçin ýokary derejeli dükanlaryň merkezine ýerleşdirilen ýokary derejeli ark açyk çiller

Gijeki perde, ony gijelerine çekiň, energiýany tygşytlamaga kömek eder.

EBM markasynyň muşdaklary dünýäde meşhur marka, ýokary hilli. EBM

Temperatura diapazony 2 ~ 8 ℃ - miweleriňizi, gök önümleriňizi täzeläp biler, içgiňizi we süýdüňizi sowuk saklap biler

LED Lightagtylyk we güýji tygşytlaň

Tükeniksiz bölünen - supermarketiňiziň uzynlygyna görä bölünip bilner

Tekjeleri sazlap bolýar - displeý meýdany has giň bolup, harytlary üç ölçegli edýär

Sanly temperatura gözegçilik-Diksel markasynyň temperatura gözegçiligi

Çiller reňki düzülip bilner

Hyzmat

Önümleriňizi ulanmak boýunça görkezmeleriň aýratyn mazmuny haýsylar? Önüm her gün haýsy tehniki hyzmaty etmeli?

Önümlerimiziň hemmesinde önümiň gurluşyny, ulanylyş usullaryny we seresaplyklaryny görkezýän gollanmalar bar. Müşderiler önümlere anyk düşünip we gollanmalary barlamak arkaly önümleri dolandyryp bilerler.
kompaniýamyzyň gündelik hyzmaty esasan: sowadyjy enjamyň ýagyny üýtgetmek, kondensatory arassalamak we ş.m.

Kompaniýaňyz önümleriň satuwdan soň hyzmatyny nädip amala aşyrýar? Daşary ýurtda ofisiňiz ýa-da ammaryňyz barmy?

Biziň kompaniýamyz müşderilere ömürboýy hyzmat edýär we satuwdan soňky hyzmaty we onlaýn görkezme, wideo we beýleki usullar arkaly müşderiler üçin tehniki jogaplary berýär.
Häzirki wagtda kompaniýamyzyň daşary ýurtlarda distribýutorlary we in engineeringenerçilik kompaniýalary bar, zerur bolsa, mümkin boldugyça gysga wagtda hyzmatlary hödürläp bileris.

Şereketiňizde haýsy onlaýn aragatnaşyk gurallary bar?

Kompaniýamyz e-poçta, WeChat, Whatsapp, Facebook, LinkedIn we aragatnaşyk we aragatnaşyk üçin beýleki usullary ulanyp biler.

Şikaýat telefon liniýalaryňyz we e-poçta salgylaryňyz näme?

Soraglaryňyz bar bolsa, ilki bilen iş dolandyryjysyna ýüz tutup bilersiňiz. Eger kanagatlanmasaňyz, kompaniýamyzyň dolandyryjysynyň poçta gutusyna arz edip bilersiňiz:admin@runterefrigeration.comwe size kanagatlanarly jogap we çözgüt bereris.

Howa perdesini gysyň

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller031
Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller030

Garnituralar

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller10

Howa perdesini gysyň

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller11

EBM muşdagy

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller12

Dikseliň temperatura gözegçisi

semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller8

3 gatly tekjeler

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller15

Gijeki perde

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller14

LED yşyklar

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller16

Danfoss Solenoid klapan

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller18

Danfoss giňeltmek klapan

semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller9

Galyň mis turba we tirsek 

semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller10

Ekranyň sowadyjysynyň aýna gapdal paneli

semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller11

Açyk çilleriň aýna gapdal paneli

semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller12
semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller15
semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller14

Açyk çileri görkezmek üçin perişde gurallaryny görkeziň

Açyk çilleriň görkezilişiniň has köp suratlary

semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller17
semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller18
semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller16
semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller19

Açyk çilleriň uzynlygy, islegiňize görä has uzyn bolup biler.

Gaplamak we eltip bermek

semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller20
semi-high arc-shaped multi-layer display open chiller21

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň