täze balyk we et çalt partlaýjy doňduryjy sowuk ammar otagy

Gysga düşündiriş:

zsdg

Saklamak üçin amatly: towuk , köfte, et, doňdurma, balyk, deňiz önümleri we ş.m. 

1. -30 ~ -40 dereje, saklamaly zatlaryňyza görä sazlaň.

2. ensokary dykyzlykly köpük saklaýyş tagtasy, gowy ýylylygy tygşytlamak täsiri

3. “Bitzer” halkara markasy, Daşaýjy kompressor, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak

4. Janköýer, uly howa göwrümi we birmeňzeş howa üpjünçiligi bilen içerki birinji hatar markasyny kabul edýär

5. Toplumlaýyn çyzgy dizaýn hyzmatlary bilen üpjün ediň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

et deňiz önümleri doňdurma ammary Parametr

Ölçegi ýöriteleşdirilen uzynlyk, ini, beýikligi
Sowadyjy enjam Daşaýjy / Bitser / Kopeland we ş.m.
Sowadyjy görnüşi Howa sowadyldy / suw sowadyldy / bugardyldy
Sowadyjy R22, R404a, R447a, R448a, R449a, R507a sowadyjy
Eriş görnüşi Elektrik erişleri
Naprýa .eniýe 220V / 50Hz, 220V / 60Hz, 380V / 50Hz, 380V / 60Hz, 440V / 60Hz goşmaça
Panel Täze material poliuretan izolýasiýa paneli, 43kg / m3
Paneliň galyňlygy 180mm 200mm 
Gapynyň görnüşi Asylan gapy, süýşýän gapy, goşa süýşýän elektrik süýşýän gapy, ýük maşynynyň gapysy
Temp. otag -30 ~ -40 ℃ islege bagly
Funksiýalar towuk , köfte, et, doňdurma, balyk, deňiz önümleri we ş.m.
Armatura Necessaryhli zerur armaturlar goşmaça
Embleygnamak üçin ýer Oorapyk / daşarky gapy (beton gurluşyk binasy / polat gurluşyk binasy)
thrt

Üstünlikleri we aýratynlyklary

1. Doly çözgüt beriň

Islegleriňize düşünmek bilen, has amatly sowuk saklaýyş dizaýn çözgütleri bilen üpjün edip bileris

2. Professional sowuk saklaýyş dizaýny we gurluşygy

22 ýyl işlemek, baý hünär bilimleri, sowuk ammar dizaýnynda we gurluşykda köp ýyllyk tejribe.

3. Sowuk ammar gurluşyk pudagy

Kompaniýa tejribe toplamaga uly ähmiýet berýär we öz güýjüniň ýokarlanmagyna has köp üns berýär. Basyş turbalary, elektrik we mehaniki gurnamalar, sowadyjy enjamlary oturtmak we tehniki hyzmat etmek üçin kärleri bar. Şeýle hem, sowuk ammaryň dizaýnyny we gurluşygyny ugratmak üçin onlarça oýlap tapyş patenti bar.

4. Tejribeli operasiýa topary

Sowuk ammar dizaýn inersenerlerimiziň köpüsi onlarça ýyl bäri bu iş bilen meşgullanýar, hünär derejelerine eýe we 10 000-den gowrak sowuk ammar dizaýny bar.

5. Köp tanymal marka üpjün edijileri

Biziň kompaniýamyz “Carrier Group” -yň OEM zawody bolup, Bitzer, Emerson, Schneider we ş.m. ýaly birinji derejeli halkara markalary bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygy dowam etdirýär.

6.Satyşdan öňki we satuwdan soňky hyzmat

Sowuk ammar dizaýny we gurluşygy üçin mugt kotirovka satuwdan öň we satuwdan soň berilýär: gurnama we işe girizmek, satuwdan soňky hyzmaty gije-gündiziň dowamynda 24 sagat yzygiderli gözegçilik we yzygiderli yzarlamak.

dhdrf1 dhdrf2 dhdrf3
100/120/150/180/200mm panel Bitzer / Daşaýjy / Emerson we beýleki bölümler Efficiencyokary täsirli howa sowadyjy
0.426mm polat panelKöpük 38-45 kg dykyzlyga ýetýär, ýylylygy tygşytlamak we deformasiýa ýok. Asyl getirilen kompressor ýokary energiýa netijeliligine we uly sowadyş ukybyna eýe. Energiýany tygşytlamak, tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlamak. Howanyň göwrümi birmeňzeş we sowuk ammaryň birmeňzeş sowamagyny üpjün edip biljek howa üpjünçiligi aralygy uzyn.
dhdrf4 dhdrf5 dhdrf6
sowuk otagyň gapysy Paýlaýyş gutusy
 Çeňňek gapy ýa-da süýşýän gapy, ýokary hilli enjamlary, güýçli we çydamly we gowy möhürleýiş öndürijiligini ulanyp, zerurlyklara görä saýlanyp bilner.    Ammardaky temperaturany sazlamak üçin amatly ýokary hilli elektrik komponentlerini, merkezleşdirilen dolandyryş.
dhdrf7 dhdrf8 dhdrf9
 Danfoss Solenoid klapan  Danfoss giňeltmek klapan  Galyň mis turba
 Suwuklyklary we gazlary dolandyrmak we düzgünleşdirmek  Sowadyjynyň akymyna gözegçilik ediň  Turbanyň diwary tekiz we hapalardan we oksid şkalasyndan azat. Turbageçirijiniň berkligini we arassalygyny üpjün ediň.
dhdrf10 dhdrf11
 Sowuk otag üçin yşyklar Howa perdesi
 Suw geçirmeýän, tozan we partlama garşy, ýokary ýagtylyk, uly ýagtylyk meýdany.  Ammardaky durnukly temperaturany saklamak üçin ammaryň içinde we daşynda howa çalşygyny izolirläň.

Sowuk otag hadysalary

agfaew1

Filippinleriň kiçi sowuk otagy

agfaew2

Malaýziýa Miwe we gök önüm sowuk otagy

agfaew3

Iňlis gaýtadan işleýän otagy sowuk otag

agfaew4

ABŞ konteýner sowuk otagy

agfaew5

Urugwaý Logistika sowuk otagy

agfaew6

Amerikan iýmit sowuk otagy

agfaew8

Kamboja sowuk otagy gaýtadan işleýär

agfaew9

Nigeriýa Waksina sowuk otagy

Zawodymyz

xdfhx1
xdfhx2
xdfhx3
xdfhx4
xdfhx5
xdfhx6

Öň satuw-satuw-satuwdan soň

srhyser

Şahadatnamamyz

sthed

Sergi

jsdtrg1
jsdtrg2
jsdtrg3
jsdtrg4
jsdtrg5
jsdtrg6

Gaplamak we eltip bermek

zsrhg1
zsrhg2
zsrhg3
zsrhg4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň