Miwe we gök önümler sowuk otag ammary

Gysga düşündiriş:

Fruit And Vegetable Cold Room Storage5

Saklamak üçin amatly: pomidor, alma, kartoşka, salat, sarymsak, brokkoli, banan we beýleki miweler we gök önümler.

◾ 0 ~ 15 dereje, saklamaly zatlaryňyza görä sazlaň.
◾ ensokary dykyzlykly köpük saklaýyş tagtasy, gowy ýylylygy tygşytlamak täsiri.
◾ Halkara markasy Bitzer, Carrier kompressor, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak.
Fan Janköýer, uly howa göwrümi we birmeňzeş howa üpjünçiligi bilen içerki birinji hatar markasyny kabul edýär.
You Size toplumlaýyn çyzgy dizaýn hyzmatlaryny hödürleýär.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Miwe we gök önümleriň saklanyş parametri

Ölçegi Uzynlygy (m) * Ini (m) * Boýy (m)
Sowadyjy enjam Daşaýjy / Bitser / Kopeland we ş.m.
Sowadyjy görnüşi Howa sowadyldy / suw sowadyldy / bugardyldy
Sowadyjy R22, R404a, R447a, R448a, R449a, R507a sowadyjy
Eriş görnüşi Elektrik erişleri
Naprýa .eniýe 220V / 50Hz, 220V / 60Hz, 380V / 50Hz, 380V / 60Hz, 440V / 60Hz goşmaça
Panel Täze material poliuretan izolýasiýa paneli, 43kg / m3
Paneliň galyňlygy 100mm
Gapynyň görnüşi Asylan gapy, süýşýän gapy, goşa süýşýän elektrik süýşýän gapy, ýük maşynynyň gapysy
Temp. otag -5 ℃ ~ + 15 ℃ islege bagly
Funksiýalar Miwe, gök önüm we ş.m.
Armatura Necessaryhli zerur armaturlar goşmaça
Embleygnamak üçin ýer Oorapyk / daşarky gapy (beton gurluşyk binasy / polat gurluşyk binasy)
Fruit And Vegetable Cold Room Storage6

Üstünliklerimiz

Doly çözgüt beriň

Islegleriňize düşünmek bilen, has amatly sowuk saklaýyş dizaýn çözgütleri bilen üpjün edip bileris

Professional sowuk saklaýyş dizaýny we gurluşygy

22 ýyl işlemek, baý hünär bilimleri, sowuk ammar dizaýnynda we gurluşykda köp ýyllyk tejribe.

Sowuk ammar gurluşyk pudagy

Kompaniýa tejribe toplamaga uly ähmiýet berýär we öz güýjüniň ýokarlanmagyna has köp üns berýär. Basyş turbalary, elektrik we mehaniki gurnamalar, sowadyjy enjamlary oturtmak we tehniki hyzmat etmek üçin kärleri bar. Şeýle hem, sowuk ammaryň dizaýnyny we gurluşygyny ugratmak üçin onlarça oýlap tapyş patenti bar.

Tejribeli operasiýa topary

Sowuk ammar dizaýn inersenerlerimiziň köpüsi onlarça ýyl bäri bu iş bilen meşgullanýar, hünär derejelerine eýe we 10 000-den gowrak sowuk ammar dizaýny bar.

Köp tanymal marka üpjün edijileri

Biziň kompaniýamyz “Carrier Group” -yň OEM zawody bolup, Bitzer, Emerson, Schneider we ş.m. ýaly birinji derejeli halkara markalary bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygy dowam etdirýär.

Satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat

Sowuk ammar dizaýny we gurluşygy üçin mugt kotirovka satuwdan öň we satuwdan soň berilýär: gurnama we işe girizmek, satuwdan soňky hyzmaty gije-gündiziň dowamynda 24 sagat yzygiderli gözegçilik we yzygiderli yzarlamak.

Garnituralar

Fruit And Vegetable Cold Room Storage7

100mm panel
0.426mm polat panel am Köpük 38-45 kg dykyzlyga ýetýär, ýylylygy tygşytlamak we deformasiýa ýok.


Fruit And Vegetable Cold Room Storage8

Bitzer / Daşaýjy / Emerson we beýleki bölümler
Asyl getirilen kompressor ýokary energiýa netijeliligine we uly sowadyş ukybyna eýe. Energiýany tygşytlamak, tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlamak.


Fruit And Vegetable Cold Room Storage9

Efficiencyokary täsirli howa sowadyjy
Howanyň göwrümi birmeňzeş we sowuk ammaryň birmeňzeş sowamagyny üpjün edip biljek howa üpjünçiligi aralygy uzyn.


Fruit And Vegetable Cold Room Storage10
Fruit And Vegetable Cold Room Storage11
Fruit And Vegetable Cold Room Storage12

Sowuk otagyň gapysy
Çeňňek gapy ýa-da süýşýän gapy, ýokary hilli enjamlary, güýçli we çydamly we gowy möhürleýiş öndürijiligini ulanyp, zerurlyklara görä saýlanyp bilner.


Paýlaýyş gutusy
Ammardaky temperaturany sazlamak üçin amatly ýokary hilli elektrik komponentlerini, merkezleşdirilen dolandyryş.


Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller16

Danfoss Solenoid klapan
Suwuklyklary we gazlary dolandyrmak we düzgünleşdirmek

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller18

Danfoss giňeltmek klapan
Sowadyjynyň akymyna gözegçilik ediň

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller17

Galyň mis turba
Turbanyň diwary tekiz we hapalardan we oksid şkalasyndan azat. Turbageçirijiniň berkligini we arassalygyny üpjün ediň.

Fruit And Vegetable Cold Room Storage13

Sowuk otag üçin yşyklar
Suw geçirmeýän, tozan we partlama garşy, ýokary ýagtylyk, uly ýagtylyk meýdany.

Fruit And Vegetable Cold Room Storage14

Howa perdesi
Ammardaky durnukly temperaturany saklamak üçin ammaryň içinde we daşynda howa çalşygyny izolirläň.

Sowuk otag hadysalary

1 Philippine small cold room

1. Filippinleriň kiçi sowuk otagy

2Malaysia Fruit and Vegetable cold room

2. Malaýziýa Miwe we gök önüm sowuk otagy

3British processing room cold room

3. Iňlis gaýtadan işleýän otagy sowuk otag

dav

4. ABŞ konteýner sowuk otagy

SONY DSC

5. Urugwaý Logistika sowuk otagy

6American Food Cold room

6. Amerikan iýmit sowuk otagy

7Cambodian processing cold room

7. Kambojany gaýtadan işleýän sowuk otag

8Nigeria Vaccine cold room

8. Nigeriýa Waksina sowuk otagy

Zawodymyz

Our Factory1
Our Factory2
Our Factory3
Our Factory4
Our Factory5
Our Factory6

Öň satuw- Satuwda- Satuwdan soň

Pre sale-On sale-After sale

Şahadatnamamyz

Our certificate

Sergi

Exhibition

Gaplamak we eltip bermek

packing

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň